برنامه های شهرنوش پارسی پور با حمایت وهمیاری شنوندگان برنامه های او تهیه میگردد

خرسندیم به اطلاع برسانیم برنامه تازه شهرنوش پارسی پور که ادبیات قدیم از نگاه شهرنوش پارسی پور نام دارد  این هفته قسمت ششم کتاب منطق الطیر عطار نیشابوری  را میشنوید

آرشیو گفتگوهای پیشین شهرنوش پارسی پور

تماس با شهرنوش پارسی پور

شهرنوش پارسی پور

تلفن های رادیو پویا

866-938-2788

925-322-5499

قسمت هفتم منطق الطیرعطار نیشابوری

شمار شنوندگان این برنامه

Copyright © 2017 by Radio Pooya