برنامه ای از آذین  ایزدی فر

بزودی در رادیو پویا

تماس با ژرفا

شمار شنوندگان این برنامه

Copyright © 2017 by Radio Pooya

تلفن های رادیو پویا

866-938-2788

925-322-5499

این برنامه به بررسی موضوعات اجتماعی وسیاسی ونیز     چالش های زندگی روزمره از دیدگاه روانشناسی اعماق  می پردازد