شمار شنوندگان این برنامه

فرم تماس با مجله پویا

مجله پویا برنامه ویژه ای است که مهدی ذوالفقاری و وحید بدیعی تهیه کنندگان آن هستند در این برنامه تحلیلی خبری  رخداد هاوتحولات سیاسی اجتماعی ایران و جهان مورد بررسی قرار میگیرد

مهدی ذوالفقاری

برنامه شانزدهم اوت برابر با26 مرداد


مجله پویا

تلفن های رادیو پویا

866-938-2788

925-322-5499

وحید بدیعی

Copyright © 2017 by Radio Pooya