Copyright © 2017 by Radio Pooya

تلفن های رادیو پویا

866-938-2788

925-322-5499

 رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه های آن توسط گردانندگان رادیو و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمکهای مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است

تظاهرات بزرگ ایرانیان در نیویورک

از خیزش مردم ایران حمایت کنیم

شمار شنوندگان رادیو پویا

Contact

  رادیو پویا پژواک صدای من و تو

 تریبون  مستقل روشنفکران پارسی گو