رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه های آن توسط گردانندگان رادیو و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمکهای مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است

از خیزش مردم ایران حمایت کنیم

شمار شنوندگان رادیو پویا

Contact

  رادیو پویا پژواک صدای من و تو

 تریبون  مستقل روشنفکران پارسی گو

Copyright © 2017 by Radio Pooya

تلفن های رادیو پویا

866-938-2788

925-322-5499