شمار شنوندگان این برنامه

 رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه های آن توسط گردانندگان رادیو و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمکهای مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است

Copyright © 2017 by Radio Pooya

تلفن های رادیو پویا

866-938-2788

925-322-5499

قسمت چهارم منطق الطیرعطار نیشابوری

برنامه های شهرنوش پارسی پور با حمایت وهمیاری شنوندگان برنامه های او تهیه میگردد

خرسندیم به اطلاع برسانیم برنامه تازه شهرنوش پارسی پور که ادبیات قدیم از نگاه شهرنوش پارسی پور نام دارد  این هفته قسمت سوم کتاب منطق الطیر عطار نیشابوری  را میشنوید

آرشیو گفتگوهای پیشین شهرنوش پارسی پور

تماس با شهرنوش پارسی پور

شهرنوش پارسی پور