تلفن های رادیو پویا

866-938-2788

925-322-5499

قسمت هفتم منطق الطیرعطار نیشابوری

شهرنوش پارسی پور

Copyright © 2017 by Radio Pooya

آرشیو گفتگوهای پیشین شهرنوش پارسی پور

شمار شنوندگان این برنامه

برنامه های شهرنوش پارسی پور با حمایت وهمیاری شنوندگان برنامه های او تهیه میگردد

خرسندیم به اطلاع برسانیم برنامه تازه شهرنوش پارسی پور که ادبیات قدیم از نگاه شهرنوش پارسی پور نام دارد  این هفته قسمت ششم کتاب منطق الطیر عطار نیشابوری  را میشنوید

تماس با شهرنوش پارسی پور