تلفن های رادیو پویا

866-938-2788

925-322-5499

بزودی در رادیو پویا

این برنامه به بررسی موضوعات اجتماعی وسیاسی ونیز     چالش های زندگی روزمره از دیدگاه روانشناسی اعماق  می پردازد

تماس با ژرفا

شمار شنوندگان این برنامه

برنامه ای از آذین  ایزدی فر

Copyright © 2017 by Radio Pooya