شمار شنوندگان این برنامه

 رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه های آن توسط گردانندگان رادیو و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمکهای مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است

Copyright © 2017 by Radio Pooya

تلفن های رادیو پویا

866-938-2788

925-322-5499

برنامه ای از آذین  ایزدی فر

این برنامه به بررسی موضوعات اجتماعی وسیاسی ونیز     چالش های زندگی روزمره از دیدگاه روانشناسی اعماق  می پردازد

بزودی در رادیو پویا

تماس با ژرفا