تلفن های رادیو پویا

866-938-2788

925-322-5499

در ستایشِ سگ، مسعود نقره کار

سگ به این دلیل که دین مبین اسلام حکم برنجس بودنش داده است روزانه محبوب ترمی شود. چنین حکمی نشانۀ اعتبار و منزلت این حیوانِ مفید ومهربان و وفادار شده است. استدلال اسلامیون که سگ موجودی ست پلید و کثیف بی پایه است. بربنای چنین استدلال هائی انسان پیش از سگ به معراجِ نجاسات رفته است.


تبعیدی یا "خارج‌نشین" (بخشِ نخست)، مسعود نقره‌کار 

 خارج‌نشین صفت و نسبتی‌ست که مشاطه‌گران حکومت اسلامی تلاش می‌کنند به جای تبعیدی بنشانند. تبعیدی قربانی ستمگری حکومت روحانیون و از مظاهر مبارزه با عدم تحمل دگراندیشی و مخالفت سیاسی و عقیدتی‌ست. تبعیدی نماد ستیز با روشنفکر ستیزی‌ست. نفی و تخدیش تبعید و تبعیدی پرونده مشاطه‌گری ننگین‌تر خواهد کرد

View RSS XML

واقعیتِ حیوانیتِ انسان، مسعود نقره‌کار

هرگاه از حیوانیت انسان سخن گفته یا نوشته شده برخی به اعتراض آن را توهین به انسان و دیگرانی اهانت به حیوان تلقی کرده‌اند. واقعیتِ جاری در جهان پیامی دارد، توهینی در کار نیست، پارۀ حیوانیِ انسان دست نخورده و پا بر جا بر این حیوانیت شهادت می‌دهد

مرا هم فراموش نکنید! مسعود نقره کار
مرا هم فراموش نکنید، در کنارقاتلان ام مرا نیزبه یاد آرید. به یاد آرید شاعروآوازخوانِ عاشقی را که به گناهِ آزاداندیشی و آزادیخواهی زبان و حنجره وقلب اش را بریدند ودریدند.


شمار شنوندگان این برنامه

سوسیال دموکراسی در آمریکا، مسعود نقره‌کار
سوسیال دموکراسی در آمریکا در اوج وعروجی شگفت‌انگیز به پشتوانه جنبشی بزرگ، ‌معنا و رفتاری متمدنانه از جنبش سیاسی به دست داده است. سوسیال دموکراسی خلاف تبلیغات بی‌پایه و مغرضانه سرمایه‌داران بزرگ، راست‌گرایان و ارتجاع مذهبی و غیرمذهبی پدیده‌ای غیرآمریکائی و مردم‌ناپسند نیست و باورمندان و طرفداران بسیاری در آمریکا داشته و دارد 

فرم تماس با برنامه در قلمرو سیاست وفرهنگ

مقالات تازه دکتر مسعود نقره کار

"به نقل از گویا  "

Copyright © 2017 by Radio Pooya

Copyright © 2016 Radio Pooya. All Rights Reserved.

دونالد ترامپ و "تاگیسم" در سیاست، مسعود نقره‌کار

دونالد ترامپ ثابت کرد وقاحت و پُرروئی، دروغ‌گوئی و عوام‌فریبی سرمایه‌هائی سودآور در بازی سیاست‌اند. وی نشان داد برای پیروزی در این بازی شرط برخورداری از خُرده فرهنگ "تاگیسم" نیز ضروری است


 رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه های آن توسط گردانندگان رادیو و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمکهای مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است

​گفتگوی ​​این هفته :تب انتخابات در جمهوری اسلامی


MP3 File