شمار شنوندگان این برنامه

 رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه های آن توسط گردانندگان رادیو و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمکهای مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است

Copyright © 2017 by Radio Pooya

تلفن های رادیو پویا

866-938-2788

925-322-5499

Copyright © 2016 Radio Pooya. All Rights Reserved.
برنامه تازه رادیو پویا بر روی آنتن رفت

 "برنامه ای تازه  از "ریحانه ظهیری  

Contact

  رادیو پویا پژواک صدای من و تو

 تریبون  مستقل روشنفکران پارسی گو