تلفن های رادیو پویا

866-938-2788

925-322-5499

Contact

  رادیو پویا پژواک صدای من و تو

 تریبون  مستقل روشنفکران پارسی گو

 رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه های آن توسط گردانندگان رادیو و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمکهای مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است

شمار شنوندگان این برنامه

Copyright © 2017 by Radio Pooya

Copyright © 2016 Radio Pooya. All Rights Reserved.